Финансови отчети 2023

Консолидиран тримесечен отчет за облигации към 31-12-2023 г Тримесечен консолидиран финансов отчет към 31-12-2023 Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 Финансов отчет на емитент на облигации към 30-09-2023 Междинен отчет за трето тримесечие на 2023 г. Междинен отчет

Новини 2023

Уведомление за лихвено плащане по емисия на облигации Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ Предложение от „Биоиасис“ АД за записване на емисия облигации Уведомление до КФН 04.04.2023