Новини 2023

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ Предложение от „Биоиасис“ АД за записване на емисия облигации Уведомление до КФН 04.04.2023 Уведомление за обратно изкупуване на акции на Биоиасис