2018

Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г.

04.01.2019 Становище на СД относно търговото предложение

Търгово предложение

Уведомление

Обратно изкупени акции декември

21.12.18 Уведомление

19.12.18 Уведомление

17.12.18 Извънредно ОСА Протокол решения

29.11.18 Извънредно ОСА протокол мандатна комисия

Обратно изкупени акции ноември

Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД – гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.11.2018 г. в 15:00 часа в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6

Обратно изкупени акции май

Обратно изкупени акции април

27.04.2018 г. – Биоиасис АД-София (4OE) свиква ОСА на 19.06.2017 год. от 15:00ч. в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6

при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на решение относно реализираната от дружеството печалба през 2017 г. и покриване на натрупана загуба от предходни периоди.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2017 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2017 г.

7. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2017 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2018 г.

9. Приемане на решение за промяна в Политиката по възнагражденията на СД.

Пълният текст на поканата за общото събрание можете да видите тук

Всички писмени материали за предстоящото Общо събрание можете да свалите от тук

Обратно изкупени акции март

Обратно изкупени акции февруари

Обратно изкупени акции януари

В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Новини 2018