2017

Обратно изкупени акции декември

Обратно изкупени акции ноември

Обратно изкупени акции октомври

В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за третото тримесечие на 2017 г.

Обратно изкупени акции септември

Обратно изкупени акции август

Обратно изкупени акции юли

В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за второто тримесечие на 2017 г.

Обратно изкупени акции юни

На 27.06.2017 г. от 15:00ч. в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 се проведе редовното годишно събрание на акционерите. По-важните взети решения можете да видите тук

Обратно изкупени акции май

11.04.2017 г. – Биоиасис АД-София (4OE) свиква ОСА на 27.06.2017 год. от 15:00ч. в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6

при следния дневен ред:

– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
– Избор на регистриран одитор;
– Доклад на Одитния комитет;
– Промени в Одитния комитет;
– Приемане на статут на Одитния комитет;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.6.2017 г.

Пълният текст на поканата за общото събрание можете да видите тук

Всички писмени материали за предстоящото Общо събрание можете да свалите от тук

Обратно изкупени акции април

В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за първото тримесечие на 2017 г.

Сключен нов договор по ЗОП

Обратно изкупени акции март

В раздел „Financial Results“ са публикувани одитираните годишни отчети на дружеството за 2016 г.

Обратно изкупени акции февруари

Обратно изкупени акции януари

В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Новини 2017