АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИОИАСИС” АД – гр.София Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД – гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 2013

Протокол на Мандатна комисия Протокол от Общото събрание Уведомление   ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД Годишен доклад за дейността – 2012 Одиторски доклад 2012 Финансов отчет 2012 Отчет за дейността на Директор за връзка с инвеститорите Доклад Одит Комитет 2012 Писмени Материали

Редовно годишно общо събрание на акционерите 27.06.2017 г.

На 27.06.2017 г. от 15:00ч. в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 се проведе редовното годишно събрание на акционерите. По-важните взети решения можете да видите тук Протокол ОСА Протокол Комисия кворум Списък акционери Всички писмени

Редовно годишно общо събрание на акционерите 2016

Протокол ОСА – 31.5.2016 Протокол Мандатна комисия Уведомление Важни решения Списък акционери Нова покана ОСА Протокол СД Свикване на ОСА на нова дата – 31.5.2016 ПОКАНА ОСА Доклад на независимия одитор ГФО 2015 MSS BG Пояснителни бележки ГФО 2015 Политика

Редовно годишно общо събрание на акционерите 2015

ПОКАНА ОСА Доклад на независимия одитор ГФО 2014 MSS BG Годишен Доклад СД 2014 Политика на възнагражденията Доклад по политиката на възнаграждения 2014 Годишен доклад за дейността 2014 Доклад ДВИ 2014 Доклад Одит Комитет 2014 Образец на пълномощно за гласуване