АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИОИАСИС” АД – гр.София Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД – гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 2013

Протокол на Мандатна комисия Протокол от Общото събрание Уведомление   ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД Годишен доклад за дейността – 2012 Одиторски доклад 2012 Финансов отчет 2012 Отчет за дейността на Директор за връзка с инвеститорите Доклад Одит Комитет 2012 Писмени Материали

Редовно годишно общо събрание на акционерите 27.06.2017 г.

На 27.06.2017 г. от 15:00ч. в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 се проведе редовното годишно събрание на акционерите. По-важните взети решения можете да видите тук Протокол ОСА Протокол Комисия кворум Списък акционери Всички писмени

Редовно годишно общо събрание на акционерите 2016

Протокол ОСА – 31.5.2016 Протокол Мандатна комисия Уведомление Важни решения Списък акционери Нова покана ОСА Протокол СД Свикване на ОСА на нова дата – 31.5.2016 ПОКАНА ОСА Доклад на независимия одитор ГФО 2015 MSS BG Пояснителни бележки ГФО 2015 Политика