2016

Обратно изкупени акции декември

Обратно изкупени акции ноември

Сключен нов договор по ЗОП с УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив

Обратно изкупени акции октомври

В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за третото тримесечие на 2016 г.

Обратно изкупени акции септември

Във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме че „БИОИАСИС” АД има сключен договор и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез електронната медия ИНВЕСТОР.БГ : Уведомление електронна медия

Обратно изкупени акции август

Обратно изкупени акции юли

27.06.2016 – В раздел „Financial Results“ са публикувани междинните отчети на дружеството за първото полугодие на 2016 г.

Обратно изкупени акции юни

Обратно изкупени акции май

Обратно изкупени акции април

19.04.2016 г. – Поради отказ от ТР и невъзможност за обявяване в срок на поканата за свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на Биоиасис АД на 19.05.2016 г., СД на дружеството е приел решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Биоиасис АД на 31.05.2016 г.

Обявление и нова покана за свикване на Общо събрание


7.04.2016 г. – Биоиасис АД-София (4OE) свиква ОСА на 19.05.2016 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 при следния дневен ред:

– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
– Избор на регистриран одитор;
– Доклад на Одитния комитет;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
– Приемане на доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2016 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.05.2016 год.

Всички материали за предстоящото общо събрание са качени на страницата на дружеството в раздел “ GAS 2016″.

 

Обратно изкупени акции март

29.03.2016г. – В раздел „Financial Results“ е публикуван одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г

Обратно изкупени акции февруари

Обратно изкупени акции януари

В раздел „Financial Results“ e публикуван отчета за последното тримесечие на 2015г.

Новини 2016