АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„БИОИАСИС” АД – гр.София

Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД – гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и на основание чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2019г. в 15.00 часа в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2018 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2018 г.

6. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД за 2018 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет на БИОИАСИС АД.

8. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в Устава на дружеството.

9. Освобождаване на членовете на одитния комитет на дружеството от длъжност. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на одитния комитет на дружеството от длъжност.

10. Избор на нов одитен комитет, определяне на мандата и възнаглаждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав, мандат и възнаграждения в съответствие с писмените материали към Общото събрание на акционерите.

Въпроси, включени допълнително в дневния ред за общо събрание на акционерите и проекти за решение по тези въпроси, включени по реда на чл.223а от ТЗ от акционера Шът Андерсън Холдинг ЛТД:

11. Приемане на промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството в съответствие с предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството; Проект за решение – ОС приема изменение в Устава на дружеството в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София 1618, район Витоша, ул. Ралевица 70, Ателие 1А, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на БИОИАСИС АД, гр. София – www.bioiasis.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на БИОИАСИС АД, гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.07.2019 г. в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 14.30 часа до 15.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, на основание на разпоредбата на чл. 23 от Устава на дружеството е необходимо представителят на акционер в общото събрание да бъде упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bioiasis.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

БИОИАСИС АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@bioiasis.com, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на БИОИАСИС АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 16.05.2019 г. е 1 200 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството е 1 171 215 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и въз основа на решение на СД за продажба на обратно изкупените акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 16.05.2019 г. дружеството притежава 28 785 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на БИОИАСИС АД свикано за 26.06.2019 г. е 12.06.2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовно заседание на Общо събрание на акционерите е 27.06.2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Допълнтелни материали

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ